UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên (là công ty con của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên) làm chủ đầu tư Khu nhà ở Nam Tân Uyên, Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN