Quan hệ cổ đông , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Báo cáo tài chính quý

30/01/2018 10:52:35
Báo Cáo Tài Chính Quý Bán Niên năm 2017 Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 Giải trình báo cáo tài chính bán niên năm 2017...
Xem thêm »
ĐHĐCĐ năm 2017

22/11/2017 10:41:51
ĐHĐCĐ năm 2017 I - Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 II - Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2017
Xem thêm »
Báo Cáo Tài Chính Năm

21/11/2017 11:03:53
Báo Cáo Tài Chính Năm
Xem thêm »
Nghị quyết đại hội cổ đông

20/11/2017 16:04:00
Nghị quyết đại hội cổ đông
Xem thêm »
Điều lệ Công ty

25/10/2017 09:20:38
Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên
Xem thêm »
Hỗ trợ cổ đông

24/10/2017 10:52:05
Mọi thông tin về tình hình tài chính và cổ phiếu xin vui lòng liên hệ: - Phòng Tài Chính – Kế Toán: Điện thoại: + 84 – 6503 652326 Fax : + 84 – 6503 652325 Emai : ketoan@namtanuyen.com.vn
Xem thêm »
Thông tin cổ phiếu

24/10/2017 10:43:08
Thông tin cổ phiếu
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN