Quan hệ cổ đông , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Nghị quyết đại hội cổ đông

07/06/2018 11:17:53
Nghị quyết đại hội cổ đông
Xem thêm »
Điều lệ Công ty

05/06/2018 14:50:05
Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên
Xem thêm »
ĐHĐCĐ năm 2018

01/06/2018 15:30:59
ĐHĐCĐ năm 2018
Xem thêm »
Hỗ trợ cổ đông

14/03/2018 08:50:05
Mọi thông tin về tình hình tài chính và cổ phiếu xin vui lòng liên hệ: - Phòng Tài Chính – Kế Toán: Điện thoại: + 84 – 2743 652 326 Fax : + 84 – 2743 652 325 Emai : ketoan@namtanuyen.com.vn
Xem thêm »
Báo Cáo Tài Chính Năm

27/02/2018 13:40:57
Báo Cáo Tài Chính Năm
Xem thêm »
Thông tin cổ phiếu

24/10/2017 10:43:08
Thông tin cổ phiếu
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN