Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Minh Hùng, Thông báo cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN